Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Djelatnici tvrtke Pismorad, u sklopu projekta „Nabava i ugradnja prometnih putokaza i znakova dobrodošlice“, izvršili su ugradnju ukupno 31 putokaza, 16 mjestokaza te 9 većih ploča i znakova dobrodošlice na lokalnim nerazvrstanim cestama Općine Ružić kao i na državnoj cesti D-56 te županijskoj cesti ŽC 6095.
Projekt vrijedan 7.536,58 eura, odnosno 56.784,38 kuna realiziran je krajem prosinca.

Već duže vrijeme prema općinskoj administraciji pristižu zahtjevi građana pojedinih naselja za postavljanjem putokaza kako bi se olakšalo snalaženje na lokalnim prometnicama. Osobito je to bio slučaj u naseljima Kljaci i Umljanovići koja imaju najdužu mrežu nerazvrstanih cesta.

Osim putokaza u ova dva naselja, u sklopu ovog projekta postavljene su i turističke table pozdrava dobrodošlice na ulazu u administrativno područje Općine Ružić iz pravca Splita, Drniša i Knina.

U proračun za 2023. godinu osigurana su sredstva na nastavak projetka, iako su potrebe u drugim općinskim naseljima daleko manje, budući da kroz većinu njih prolaze dionice državne ili županijskih prometnica na kojima je uglavnom već postavljena odgovarajuća vertikalna signalizacija. Ipak, Općina Ružić će i u tim naseljima nastaviti realizaciju ovoga projekta tamo gdje se to pokaže potreba.