Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr

Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Anglomeracije Ružić

Obrazac prijave/promjene podataka o objektu za obračun komunalne naknade

Odluka o otpisu potraživanja za komunalnu naknadu 2024.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o naplati komunalne naknade za 2023. godinu

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B)

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o komunalnom doprinosu

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja određenih kategorija otpada na području Općine Ružić

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada

Odluka o privremenom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade za gospodarske subjekte na području Općine Ružić
Odluka o ukidanju Odluke o privremenom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade za gospodarske subjekte na području Općine Ružić

Odluka o privremenom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade za gospodarske subjekte na području Općine Ružić (2)
Odluka o ukidanju Odluke o privremenom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade za gospodarske subjekte na području Općine Ružić (2)

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2019. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2020. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2021. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2023. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2023. godinu

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2022. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2022. godinu


Registar imovine


Registar komunalne infrastrukture

Odluka o komunalnom redu 2021.

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Ružić 2021.

Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom Općine Ružić 2021.