Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Molimo kandidate koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja, sukladno članku 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11 i 04/18), da pristupe testiranju, u ponedjeljak 29. siječnja 2018.g., u 10:00 sati, u prostoru Općine Ružić, Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić.

DOWNLOAD