Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Na temelju Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ružić i članka 48. Statuta Općine Ružić („Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije“, broj 8/09, 4/13) Načelnik Općine Ružić, dana 19. veljače 2018. godine, raspisao je Javni poziv za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ružić za 2018. godinu.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga udruga koje djeluju na području Općine Ružić za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija za koje su sredstva osigurana u proračunu Općine Ružić za 2018. godinu.

Prijave se podnose:

u području sporta – financiranje ili sufinanciranje programa/projekata u okviru redovne djelatnosti u javnim potrebama u sportu u Općini Ružić za 2018. godinu,

u području kulture – financiranje ili sufinanciranje programa/projekata udruga u kulturi koji su od interesa za Općinu Ružić,

u području društvenih djelatnosti – financiranje ili sufinanciranje programskih djelatnosti udruga sudionika i stradalnika Domovinskog rata, programi udruga koje skrbe o osobama s posebnim potrebama i humanitarno – karitativnih udruga, programi udruga za zaštitu i očuvanje okoliša, čovjekova zdravlja i prirodne baštine i svih drugih humanitarnih organizacija.

U privitku je cjeloviti tekst Javnog poziva, upute za prijavitelje, obrasci za prijavu i druga povezana dokumentacija.

Rok za prijavu je 21. ožujka 2018. godine

DOWNLOAD