Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr

REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA RUŽIĆ
OPĆINSKI NAČELNIK
Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić
Tel./fax: 022/872-811; 022/872-210
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
KLASA: 100-01/18-01/1
URBROJ: 2182/08-01-18-1
Gradac, 09. srpnja 2018. godine

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-02-01/1-18-245, od 25. svibnja 2018.godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena“, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0123, KLASA: 910-04/18-07/120, URBROJ: 524-06-02-01/1-18-1, od 30. svibnja 2018. godine, te članka 48. Statuta Općine Ružić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 08/09, 04/13 i 2/18)načelnik Općine Ružić objavljuje

JAVNI POZIV
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u projektu
„Pružimo dostojan život stanovništvu ruralnog područja“
iz prijavnog programa “Zaželi - program zapošljavanja žena

za radno mjesto- radnica za potporu i podršku osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju.

Program "Zaželi - program zapošljavanja žena" u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU, s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Mjesto rada: 9 naselja Općine Ružić, Šibensko-kninska županija
Broj traženih radnica: 20 (dvadeset)
Vrsta zaposlenja:  na određeno vrijeme – 24 mjeseca, uz probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca, novootvoreni poslovi, mogućnost zaposlenja osobe sa  invaliditetom.
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Smještaj: nema smještaja
Naknada za prijevoz: djelomična
Uvjeti na radnom mjestu: terenski rad

Razina obrazovanja:
-          nezavršena osnovna škola,
-          osnovna škola niži razredi,
-          završena osnovna škola,
-          najviše završena srednja škola 3 godine ili
-          najviše završena srednja škola 4 godine.

Radno iskustvo: nije uvjet

Ciljane skupine:
- nezaposlene punoljetne žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naglaskom na:
-          starije od 50 godina,
-          žene s invaliditetom,
-          žrtve trgovanja ljudima,
-          žrtve obiteljskog nasilja,
-          azilantice,
-          mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji,  odgojnih zavoda i sl.,
-          liječene ovisnice o drogama,
-          povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
-          pripadnice romske nacionalne manjine,
-          beskućnice,
-          majke s troje ili više malodobne djece,
-          majke djeteta s teškoćama u razvoju,
-          majke djeteta oboljelog od malignih bolesti,
-          samohrane majke,
-          osobe slabijeg imovinskog statusa

Opis poslova:
-          rad i aktivnosti poboljšanja kvalitete života krajnjim korisnicima, pružajući im pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
-          pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,
-          pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova,
-          pomoć pri oblačenju i svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,
-          pomoć u socijalnoj integraciji,
-          pomoć u posredovanju pri ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa,
dostava pomagala i naručivanje kod liječnika i sl…),
-          pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje, uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima,
-          te ostali svakodnevni poslovi u dogovoru s korisnikom ili voditeljem projekta.
Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje četiri krajnja korisnika.

Uvjeti za prijam u radni odnos:
-          punoljetnost,
-          da je u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
-          najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje.

Prijavnom obrascu obvezno priložiti:
-          životopis (uz obveznu naznaku kontakt telefona i vlastoručno potpisan životopis)
-          presliku iskaznice (osobna ili boravišna),
-          presliku dokaza o najvišoj razini obrazovanja,
-          osobe bez škole trebaju dostaviti vlastoručno potpisanu Izjavu da nemaju završenu osnovnu školu,
-          potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon objave ovog Javnog poziva),
-          dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
-          vlastoručno potpisana Izjavu o pristanku na osposobljavanje (Obrazac 2). Podnositeljice prijave u Prijavi za radni odnos (Obrazac 1) obvezno su označiti kojoj skupini prijaviteljica pripada te prilaže odgovarajuću potvrdu nadležnog tijela o svom statusu (npr. za žene s invaliditetom, rješenje o invaliditetu).

Obrazac 1 (Prijava za radni odnos) i Obrazac 2  (Izjava o pristanku na osposobljavanje) može se preuzeti u prostorijama Općine Ružić, Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić, svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati ili na službenoj web stranici Općine Ružić: www.opcina-ruzc.hr.
Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u pozivu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz  poziva ne smatra se prijavljenom kandidatkinjom po oglasu. O ishodu izbora kandidatkinja koje ispunjavaju tražene uvjete podnositeljice prijava, bit će obaviještene u zakonskom roku.

Općina Ružić zadržava pravo poništenja oglasa, bez posebnog objašnjenja.

Javni poziv će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenoj web stranici Općine Ružić.

Prijave se podnose poštom ili osobno u zatvorenoj kuverti na adresu: Općina Ružić, Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić, u roku od 8 dana od dana objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s naznakom "Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u projektu „Pružimo dostojan život stanovništvu ruralnog područja“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Načelnik

Ante Pijuk, mag.ing.aedif vr.

NAPOMENA: Originalni tekst Javnog poziva kao i obrasci za za prijavu mogu se skinuti kao ZIP arhiva na donjem linku.

DOWNLOAD