Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Na temelju članka 48. Statuta Općine Ružić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 08/09, 04/13 i 2/18) načelnik Općine Ružić objavio je dana 10- lipnja

JAVNI POZIV

Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 6 mjeseci u provedbi mjere Javnih radova, programa „Održavanje lokalnih putova i drugih javnih površina na području Općine Ružić“ - 5 izvršitelja/ica.
Opis Programa, aktivnosti i poslova koje će obavljati osobe uključene u javni rad:
Zapošljavanje u ovom programu je aktivna mjera kojoj je cilj društveno korisnim radom povećati zapošljavanje nezaposlenih osoba, afirmirati njihovu socijalnu uključenost i ublažiti socijalne posljedice njihove nezaposlenosti.
Program „Održavanje lokalnih putova i drugih javnih površina na području Općine Ružić„ koji će se provoditi na području Općine Ružić u sklopu mjere Javni rad obuhvaća poslove sanacije nerazvrstanih cesta, spomeničkih, kulturnih i sakralnih objekata, odnosno njihova okoliša, uređenje kanala i drugih javnih površina, čišćenje drveća i niskog raslinja, odlagališta otpada, održavanje poljskih i šumskih putova, košnja nabujale vegetacije. U vremenu kada, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta nije moguće odrađivati poslove prvotno definirane programom javnog rada osobe će biti upućene na druge društveno korisne poslove u zatvorenom ili natkrivenom prostoru.
Broj osoba koje će se uključiti u Javni rad: 5 osoba.
Vremenski period u kojem će osobe biti uključene u Javni rad na području Općine Ružić je 6 mjeseci, a planirani početak javnog rada utvrdit će se u dogovoru s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.
Ciljane skupine:
Informacije o uvjetima prijave na natječaj i ciljanim skupinama se mogu provjeriti kod djelatnika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te pronaći na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje http/mjere.hr/mjere/javni-rad/.
Mjeru Javnog rada ne može koristiti osoba koja je radila u javnom radu u vremenu duljem od 12 mjeseci u posljednje 3 godine.
Prijave se podnose na adresu: Općina Ružić, Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić, uz dostavu potrebne dokumentacije, u roku 7 dana od dana objave Javnog poziva na Stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
U prijavi na Javni poziv potrebno je navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresu), te slijedeće priloge:
- životopis
- presliku osobne iskaznice
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/diplome)
- dokaz/uvjerenje iz evidencije Zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe
- dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obavješteni putem elektroničke pošte i /ili kontakt broja telefona navedenog u prijavi.
Javni poziv će biti objavljen na i na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

DOWNLOAD