Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr

KLASA: 119-01/17-01/4
URBROJ: 2182/08-02-17-1
Gradac, 12. lipnja 2017. godine

Na temelju članka 34. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), te članka 35. i članka 44. Statuta Općine Ružić („Službeni vjesnik Šibensko–kninske županije“, broj 8/09  i 4/13), te članka 10. i članka 11. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ružić („Službeni vjesnik Šibensko–kninske županije“, broj 8/09), Općinsko vijeće Općine Ružić na 01. konstituirajućoj sjednici održanoj 12. lipnja 2017. godine, donosi

RJEŠENJE
O IZBORU POTPREDSJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RUŽIĆ

 

  Članak 1.

Za potpredsjednicu Općinskog vijeća Općine Ružić izabrana je Ana Strunje.

Članak 2.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom vjesniku Šibensko–kninske županije“.

 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ

                                                           PREDSJEDNIK
Ante Duran