Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr

KLASA: 119-01/17-01/2
URBROJ: 2182/08-02-17-1
Gradac, 12. lipnja 2017. godine

Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), te članka 35. i članka 44. Statuta Općine Ružić („Službeni vjesnik Šibensko–kninske županije“, broj 8/09  i 4/13), te članka 17. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ružić („Službeni vjesnik Šibensko–kninske županije“, broj 8/09), Općinsko vijeće Općine Ružić na 01. konstituirajućoj sjednici održanoj 12. lipnja 2017. godine, donosi

RJEŠENJE
O IZBORU ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA

 

Članak 1.

U Odbor za izbor i imenovanja biraju se:

  1. Mijo Bojčić, predsjednik
  2. Ante Duran, član
  3. Ana Strunje, član

       Članak 2.


Odbor za izbor i imenovanja predlaže izbor članova povremenih radnih tijela Općinskog vijeća, izbor, imenovanje i razrješenje osoba čiji je izbor, imenovanje i razrješenje u nadležnosti Općinskog vijeća te obavlja druge poslove određene Poslovnikom  i aktima općinskog vijeća.
U postupku predlaganja kandidata za izbor i imenovanja, Odbor može od kandidata tražiti podatke o radu i drugu dokumentaciju te ih pozivati na predstavljanje i izlaganje programa u vezi s obnašanjem dužnosti za koju ih predlaže.
Odbor za izbor i imenovanja odluke iz svoje nadležnosti donosi većinom glasova.

Članak 3.


Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom vjesniku Šibensko–kninske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ

                                                           Predsjedavatelj
Konstituirajuće sjednice
Ante Duran