Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr

KLASA: 119-01/17-01/1
URBROJ: 2182/08-02-17-1
Gradac, 12. lipnja 2017. godine

Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), te članka 35. i članka 46. Statuta Općine Ružić („Službeni vjesnik Šibensko–kninske županije“, broj 8/09  i 4/13), te članka 16. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ružić („Službeni vjesnik Šibensko–kninske županije“, broj 8/09), Općinsko vijeće Općine Ružić na 01. konstituirajućoj sjednici održanoj 12. lipnja 2017. godine, donosi

RJEŠENJE
O IZBORU MANDATNE KOMISIJE

  Članak 1.
U Mandatnu komisiju biraju se:

  1. Ana Strunje, predsjednica
  2. Tomislav Vuletić, član
  3. Hrvoje Sučić, član

      Članak 2.
Mandatna komisija na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća podnosi izvješće o izabranim članovima Općinskog vijeća, podnijetim ostavkama na dužnost člana Općinskog vijeća, članovima Općinskog vijeća koji obanašaju nespojivu dužnost, nastupu mirovanja mandata članovima vijeća koji obnašaju nespojivu dužnost te o zamjenjivanju članova vijeća u skladu s člankom 81. Zakona o lokalnim izborima.

Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom vjesniku Šibensko–kninske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ

                                                           Predsjedateljica:
Edita Grubišić