Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Dana 06. ožujka 2023. godine objavljeno je Javno nadmetanje za predmet nabave u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti Opskrba električnom energijom 2023.
Ponude se podnose putem Elektroničkog oglasa javne nabave ili na adresu: Općina Ružić, Put kroz Gradac 2, 22322 Ružić - protokol, za dio ponude koji se dostavlja papirnato
Krajnji rok za dostavu ponuda je ponedjeljak, 27. ožujka 2023. u 10:00 sati.
Otvaranje pristiglih ponuda je odmah nakon isteka roka za dostavu, to jest 27. ožujka 2023. godine u 10:00 sati.
Dokumentacija za nadmetanje i troškovnik nalaze se na poveznicama ispod teksta.

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

TROŠKOVNIK