Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Sukladno članku 12. stavak 1. i članku 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 i 114/22), na temelju članka 7. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije“, broj 11/17 i 12/21) te članka 42. Statuta Općine Ružić („Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije“, broj 07/21), načelnik Općine Ružić, dana 18. ožujka 2024. godine objavio je Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave: Nabavka Mobilnog reciklažnog dvorišta za područje Općine Ružić koji se financira se sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. i Proračuna Općine Ružić

Predmet nabave je nabavka i isporuka na adresu naručitelja Mobilnog reciklažnog dvorišta. Mobilno reciklažno dvorište je pokretna tehnička jedinica koja nije građevina ili dio građevine, a služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada (otpadni papir, plastika, metal, staklo, tekstil, jestiva ulja i masti, deterdženti, boje, lijekovi, EE otpad, baterije i akumulatori, i dr.) prilagođena za podizanje i spuštanje kamionom s podizačem. Mobilno reciklažno dvorište mora biti izrađeno u skladu s važećim standardima za proizvodnju spremnika za otpad, zaštite okoliša i zaštite na radu.
Tehnička specifikacija predmeta nabave, vrsta, kvaliteta i količina detaljno je specificirana u Prilogu II. dokumentacije – Tehničke specifikacije Mobilnog reciklažnog dvorišta (MRD).

Evidencijski broj nabave: 16/24
Brojčane oznake nomenklature: CPV: 44614300
Procijenjena vrijednost nabave: 13.500,00 € (bez PDV-a).
Rok za dostavu ponuda je petak, 5. travnja 2024. godine u 12:00 sati.
Javno otvaranje ponuda je u petak, 5. travnja 2024. godine u prostorijama Općine Ružić u Gradcu s početkom u 12:30 sati.

Natječajna dokumentacija može se preuzeti na poveznici ispod teksta, a dostupna je u MS/Word, MS/Excel i PDF formatu.
Priloženi obrasci mogu se ispunjavati ručno ili digitalno, a bez obzira na način popunjavnja isti moraju biti potpisani i ovjereni pečatom ponuditelja.


NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA