Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
U četvrtak, 17. ožujka održana je 14. sjednica Općinskog vijeća.

Na dnevnom redu je bilo Izvješće načelnika o radu u 2010. godini koje su vijećnici, baš kao i Analizu sustava zaštite i spašavanja u 2010. godini, prihvatili jednoglasno.

Načelnik je izvjestio vijećnike o realizaciji Proračunom predviđenih aktivnosti konstatirajući kako su prihodi realizirani u 85% iznosu, a razlika je pokrivena viškom iz protekle godine. Dana 31.12.2010. na općinskom računu je bilo cca 770.000 kuna, a dospjele nepodmirene obveze su iznosile cca 380.000 kuna, što znači da je prenešeni višak u 2011. godinu bio oko 390.000 kuna.

U analizi sustava zaštite i spašavanja konstatirano je da je općina kroz organizaciju vatrogstva i sustava zaštite i spašavanja zadovoljila zakonske minimume uz nerealiziranu Procjenu ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja koji još nije dovršen, iako je potpisan ugovor sa poduzećem Nw Wind iz Varaždina prema kojem je dokumentacija treba biti gotova prije više od godinu dana. Zaključeno je da će se nakon sastanka Županijskog stožera za zaštitu i spašavanje odlučiti o daljnjim koracima koji mogu uključiti i raskidanje ugovora sa dotičnim poduzećem i sklapanje novog ugovora.

vijece odlucilo djecji vrtic u zgradi doma gr 114 1 800

Pod točkom 3 razmatrano je Izvješće o naplati komunaklne naknade. Vijećnici su izvješćeni da je 31.12.2010. otpisano 241.739,82 kn zastarjelih dugovanja za 2006. i 2007. godinu, a ovih dana su kućanstvima koja imaju dugovanja za 2008.-2010. upućene i opomene. Inače, naplata komunalne naknade se realizira otprilike 60%, a po naseljima varira od samo 30% u Kljacima, Čavoglavama i Umljanovićima do preko 80% u Ružiću i Gradcu. Vijećnici su jednoglasno prihvatili i tu točku dnevnog reda uz primjedbu da je potrebno napraviti reviziju zaduženja za komunalnu naknadu kako bi se došlo do odgovora zašto su tako velika odstupanja u realizaciji naplate po naseljima.

Pod točkom 4. donesena je Odluka o raspisivanju koncesije za komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika i crpljenja i zbrinjavanja septičkih jama na području općine. Odlučeno je da se za djelatnost prijevoza pokojnika raspišu tri, a za zbrinjavanje septičkih jama jedna koncesija.

Pod točkom Zahtjevi pozitivno je odgovoreno na više zahtjeva za financijskom pomoći, kako pojedincima uslijed teških egzistencijalnih i zdravstvenih uvjeta, tako i udrugama.

vijece odlucilo djecji vrtic u zgradi doma gr 114 2 800

Glavna tema točke Razno bila je odluka o početku izrade projektne dokumentacije za dječji vrtić u Gradcu. Nakon rasprave u kojoj su vijećnici upozoravali na složenu i strogu proceduru dobijanja dozvola za tu vrstu objekta, te izražavali skeptičnost po pitanju rokova, ipak su jednoglasno odlučili da se krene u realizaciju projekta kojim će se dječji vrtić smjestiti u dio zgrade doma u Gradcu, s tim da bi vrtić zauzeo cca 130 metara četvornih, odnosno nešto manje od polovice prostora, dok bi ostatak bio uređen za udruge. Naime, projekt dječjeg vrtića već je godinama gorući problem općinske vlasti, a najavom ravnatelja O.Š. Antuna Mihanovića Petropoljskog da u toj ustanovi od slijedeće školske godine više neće biti prostora ze predškolski odgoj, problem je postao još izraženiji, pa je općina dovedena pred svršen čin.
Vijećnici su također jednoglasno odlučili da se za vanjski prostor vrtića iskoristi dio parkinga ispred zgrade, budući da on jedini zadovoljava tehničke i druge uvjete za tu namjenu.