Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Sukladno pozivu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a vezano za besplatne marende za školsku godinu 2017./2018. Osnovna škola Antuna Mihanovića Petropoljskog objavila je kriterije za besplatne marende u školskoj godini 2017./2018.

Prema izmijenjenoj Uredbi Ministarstva pravo na besplatnu marendu imaju svi učenici članovi domaćinstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade (dokazuje se potvrdom Centra za socijalnu skrb) te djeca koja žive u domaćinstvu čiji ukupni mjesečni neto prihodi ne prelaze 2.000 kuna po članu domaćinstva (dokazuje se Izjavom i Potvrdom o visini prihoda iz nadležne Porezne uprave). Potvrdu o visini prihoda sa Porezne uprave potrebno je dostaviti za sve članove domaćinstva starije od 15 godina.

Dokumentacija se predaje u tajništvo škole.

Kod predaje navedene dokumentacije roditelji trebaju potpisati Izjavu i dostaviti OIB-e svih članova domaćinstva.

Rok za predaju zahtjeva je ponedjeljak 25. rujna, pa stoga apeliramo na roditelje da što žurnije pribave potrebnu dokumentaciju.