Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Jedinstveni upravni odjel Općine Ružić objavio ja dana 14. kolovoza 2020. godine Poziv na dostavu ponuda za projekt "Aslaltiranje nerazvrstanih cesta u demografski ugroženim dijelovima Općine Ružić".
Ponudbeni list i ostala natječajna dokumentacija nalaze se u prilogu.
Rok za dostavu ponuda je ponedjeljak, 24. kolovoza u 12:00 sati, a ponude se dostavljaju osobno ili poštom na adresu:
Općina Ružić
Put kroz Gradac 25
22322 Ružić.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA