Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Jedinstveni upravni odjel Općine Ružić objavio ja dana 02. listopada 2020. godine Poziv na dostavu ponuda za projekt "Aslaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Ružić".
Ponudbeni list i ostala natječajna dokumentacija nalaze se u prilogu.
Rok za dostavu ponuda je petak, 09. listopada u 12:00 sati, a ponude se dostavljaju osobno ili poštom na adresu:
Općina Ružić
Put kroz Gradac 25
22322 Ružić.

POZIV S PONUDBENIM LISTOM

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

TROŠKOVNIK