Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Sukladno članku 12. stavak 1., članku 15. stavak 2. zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), na temelju članka 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije“, broj 11/17 i 12/21) te članka 42. Statuta Općine Ružić („Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije“, broj 07/21), načelnik Općine Ružić, dana 16. siječnja 2024. godine, objavio je Poziv na dostavu ponuda za izradu Glavnog projetka rekonstrukcije nerazvrstane ceste NC 027 Put Dolaca.
Procijenjena vrijednost nabave: 9.000,00 eura (bez PDV-a).

Rok za dostavu ponuda: petak, 19. siječnja 2024. godine u 14:30 sati.

Natječajna dokumentacija može se preuzeti na poveznicama ispod teksta.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

PROJEKTNI ZADATAK

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU