Put kroz Gradac 25, 22322 Ružić | Telefon: 022/872-811 E-mail: opcina-ruzic@si.t-com.hr
Na temelju Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ružić i članka 42. Statuta Općine Ružić, Načelnik Općine Ružić raspisao je dana 13. veljače 2024. godine Javni poziv za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ružić za 2024. godinu.
Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga udruga koje djeluju na području Općine Ružić za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija za koje su sredstva osigurana u proračunu Općine Ružić za 2024. godinu.
Prijave se podnose:
- u području sporta - financiranje ili sufinanciranje programa/projekata u okviru redovne djelatnosti u javnim potrebama u sportu u Općini Ružić za 2024. godinu.
- u području kulture - financiranje ili sufinanciranje programa/projekata udruga u kulturi koji su od interesa za Općinu Ružić za 2024. godinu,
- u području društvenih djelatnosti - financiranje ili sufinanciranje programskih djelatnosti udruga sudionika i stradalnika Domovinskog rata, programi udruga koje skrbe o osobama s posebnim potrebama i humanitarno – karitativnih udruga, programi udruga za zaštitu i očuvanje okoliša, čovjekova zdravlja i prirodne baštine i ostalih udruga za 2024. godinu.
Rok za dostavu prijedloga je 15. ožujka 2024. godine.
Cjeloviti tekst Javnog poziva, obavezni obrasci te Upute za prijavitelje nalaze se na priloženim poveznicama.

JAVNI POZIV

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

GODIŠNJI PLAN JAVNIH NATJEČAJA

OBRASCI PRIJAVE PROJEKATA